Mihó

29 tekstów – auto­rem jest Mihó.

Strach to pod­sta­wowa ludzka emoc­ja. Nie można się go wyrzec, ani o nim za­pom­nieć. Jest z na­mi zaw­sze: od poczęcia, aż do śmier­ci, kiedy to przes­ta­jemy co­kol­wiek czuć.
Praw­dzi­wy, wier­ny Przyjaciel. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 kwietnia 2013, 12:27

Czy pot­ra­fimy jeszcze od­na­leźć dob­ro w dru­gim człowieku, czy nasza oce­na opiera się je­dynie na tym, cze­go do­wiemy się od innych? 

myśl
zebrała 14 fiszek • 29 kwietnia 2012, 20:12

Nasza wyob­raźnia jest zbyt og­ra­niczo­na, byśmy mog­li pojąć to, co czai się pod cienką powłoką rzeczywistości... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 28 kwietnia 2012, 23:32

Wszys­tko ma głębsze znacze­nie, dru­gie dno, uk­ry­ty sens, który poz­nać mogą tyl­ko nieliczni... Czy pot­ra­fimy szu­kać we wszys­tkim, co nas otacza te­go, co jest tak uk­ry­te, by nie dało się te­go odnaleźć...? 

myśl
zebrała 10 fiszek • 25 kwietnia 2012, 20:00

Rzeczy­wis­tość by­wa przygnębiająca... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 8 września 2011, 12:24

...to piękne uczu­cie, gdy nasze małe, skry­te marze­nie się spełnia... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 18 grudnia 2010, 19:29

Nie zaw­sze wszys­tko idzie po naszej myśli... Po­zos­ta­je nam wte­dy mieć nadzieję, że w końcu się uda i już wszys­tko będzie w porządku... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 2 października 2010, 01:49

Jakże piękne jest uczu­cie, gdy Two­je małe marze­nia się spełniają.... Ta ra­dość, roz­sadzająca duszę od środ­ka, uśmiech na twarzy... wszys­tko na­biera barw i os­trości... na­wet w sza­ry, je­sien­ny dzień. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 27 września 2010, 20:58

Naj­trud­niej jest przyz­wyczaić do zmian, które bolą...
Będę tęsknił. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 25 września 2010, 21:35

Czy jest coś cen­niej­sze­go i mil­sze­go, od uczu­cia, gdy ot­wierasz drzwi i widzisz za ni­mi sta­rego Przy­jaciela z dzieciństwa, który o To­bie nie zapomniał...?
...bo praw­dzi­wa Przy­jaźń to ta­ka Przy­jaźń, która przet­rwa la­ta, bez względu na odległość. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 31 sierpnia 2010, 21:10

Mihó

Stephen King - "Pod Kopułą"

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mihó

Użytkownicy
L M N
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność